Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00046.jpg
kauhasm00046