Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00045.jpg
kauhasm00045