Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00047.jpg
kauhasm00047