Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00040.jpg
kauhasm00040