Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00039.jpg
kauhasm00039