Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00024.jpg
kauhasm00024