Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00048.jpg
kauhasm00048