Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00044.jpg
kauhasm00044