Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00038.jpg
kauhasm00038