Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00037.jpg
kauhasm00037