Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00036.jpg
kauhasm00036