Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00035.jpg
kauhasm00035