Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00034.jpg
kauhasm00034