Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00033.jpg
kauhasm00033