Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00032.jpg
kauhasm00032