Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00031.jpg
kauhasm00031