Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00029.jpg
kauhasm00029