Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00028.jpg
kauhasm00028