Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00027.jpg
kauhasm00027