Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00026.jpg
kauhasm00026