Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00017.jpg
kauhasm00017