Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00010.jpg
kauhasm00010