Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00009.jpg
kauhasm00009