Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00007.jpg
kauhasm00007